Gesetz des Obersten Sowjets der Estnischen Sozialistischen Sowjetrepublik
über die Änderung und Ergänzung der Verfassung (Grundgesetz) der Estnischen SSR

(Muudatuste ja täienduste tegemise kohta Eesti NSV Konstitusioonis (põhiseaduses)

 

 

vom 16. November 1988

Der Oberste Sowjet der Estnischen SSR bestimmt:

Die Verfassung (Grundgesetz) der Estnischen SSR wird wie folgt geändert und ergänzt:

§ 1. Muuta Eesti NSV konstitutsiooni preambula viimane lõige ning sõnastada see järgmiselt:
     "Eesti NSV õigussüsteemi lahutamatuks osaks on maailma riikide poolt üldtunnustatud ja NSV Liidu poolt ratifitseeritud rahvusvaheliste paktide "Majanduslike, sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste kohta", "Kodaniku- ja poliitiliste õiguste kohta" ning teiste inim- ja kodanikuõigusi kaitsvate rahvusvaheliste paktide ja deklaratsioonide sätted."

§ 2. Täiendada konstitutsiooni paragrahvi 4 lõikega 3 järgmises sõnastuses:
     "Eesti NSV-s tagatakse kodanikele ja juriidilistele isikutele konstitutsiooniliste õiguste kohtulik kaitse."

§ 3. Muuta Eesti NSV konstitutsiooni paragrahvi 10 lõiked 1, 2 ja 3 ning kehtestada need järgmises sõnastuses:
     "Eesti NSV majandussüsteemi aluse moodustab tootmisvahendite sotsialistlik omandus riikliku, kooperatiivse ning ühiskondlike organisatsioonide ja ühiskondlike liikumiste omanduse kujul.

§ 4. Muuta Eesti NSV konstitutsiooni paragrahvi 11 lõige 2 ja kehtestada see järgmises sõnastuses:
     "Eesti NSV ainuomanduses on maa, maapõu, atmosfääriõhk, sise- ja territoriaalveed, mandrilava, metsad ja muud loodusvarad.  Eesti NSV omandusse kuuluvad samuti põhilised tootmisvahendid tööstuses, ehituses ja põllumajanduses, transpordi- ja sidevahendid, riiklikud pangad, riigi poolt organiseeritud kaubandus-, kommunaal- ja muude ettevõtete vara ning linnade põhiline elamufond, aga ka muu vara, mis on tarvilik Eesti NSV ülesannete täitmiseks."

§ 5. Muuta Eesti NSV konstitutsiooni paragrahvi 74 ja kehtestada see järgmises sõnastuses:
     "NSV Liidu seadused ja muud normatiivsed aktid jõustuvad Eesti NSV territooriumil pärast nende registreerimist Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi poolt kehtestatud korras.
     Eesti NSV Ülemnõukogul on õigus peatada või määrata kindlaks NSV Liidu seadusandliku või muu normatiivse akti rakendamise ulatus, kui selle aktiga on rikutud Eesti NSV suveräänsust või reguleeritud küsimusi, mis Eesti NSV konstitutsiooni kohaselt kuuluvad Eesti NSV võimkonda või ei arvesta vabariigi iseärasusi."

§ 6. Teha Eesti NSV konstitutsiooni paragrahvides 4, 6, 7, 9, 10, 49, 89, 96, 101, 131 ja 163 järgmised täiendused:
     1) lisada paragrahvi 4 lõikes 2 pärast sõnu "ühiskondlikud organisatsioonid" sõnad "ühiskondlikud liikumised";
     2) lisada paragrahvi 6 lõikes 1 pärast sõnu "ühiskondlike organisatsioonide" sõnad "ühiskondlike liikumiste";
     3) lisada paragrahvi 7 pärast sõnu "ühiskondlikud organisatsioonid" sõnad "ning ühiskondlikud liikumised";
     4) lisada paragrahvi 9 pärast sõnu "ühiskondlike organisatsioonide" sõnad "ning ühiskondlike liikumiste";
     5) lisada paragrahvi 10 lõikes 2 pärast sõnu "ühiskondlike organisatsioonide" sõnad "ning ühiskondlike liikumiste";
     6) lisada paragrahvi 49 lõikes 1 pärast sõnu "ühiskondlikesse organisatsioonidesse" sõnad "ja ühiskondlikesse
liikumistesse";
     sama paragrahvi lõikes 2 lisada pärast sõnu "ühiskondlikele organisatsioonidele" sõnad "ja ühiskondlikele liikumistele";
     7) lisada paragrahvi 89 lõikes 1 pärast sõnu "Noorsooühingu organisatsioonidel" sõnad "ühiskondlikel liikumistel";
     sama paragrahvi lõikes 2 lisada pärast sõnu "ühiskondlikele organisatsioonidele" sõnad "ning ühiskondlikele liikumistele";
     8) lisada paragrahvi 96 lõikes 1 pärast sõnu "ühiskondlikele organisatsioonidele" sõnad "ning ühiskondlikele liikumistele";
     9) lisada paragrahvi 101 lõikes 2 pärast sõnu "ühiskondlikel organisatsioonidel" sõnad "ja ühiskondlikel liikumistel";
     10) lisada paragrahvi 131 pärast sõnu "ühiskondlike organisatsioonide" sõnad "ühiskondlike liikumiste";
     11) lisada paragrahvi 163 pärast sõnu "ühiskondlike organisatsioonide" sõnad "ning ühiskondlike liikumiste".

    Der Vorsitzende des Präsidiums des Obersten Sowjets der Estnischen SSR
    A. Rüütel

    Der Sekretär des Präsidiums des Obersten Sowjets der Estnischen SSR
    V. Vaht

    Tallinn, 16. November 1988


Quelle: http://lex.andmevara.ee/estlex/kehtivad/AktTekst.jsp?id=33
© 22. Juli 2007


Home           Zurück          Top