Gesetz der Republik Estland
über die vorläufige Regierungsordnung Estlands

 

vom 16. Mai 1990

Der Oberste Rat der Republik Estland, geleitet vom Beschluß  vom 30. März 1990 über den staatlichen Status Estlands, bestimmt:

1. Lõpetada Eesti Vabariigi riigivõimu-, valitsemis-, kohtu-ja prokuratuuriorganite allutatus NSV Liidu vastavatele organitele ja lahutada nad NSV Liidu vastavast süsteemist.

2. Eesti Vabariigi ja NSV Liidu suhted rajada Eesti Vabariigi ja Vene NFSV vahel 2. veebruaril 1920. aastal sõlmitud Tartu rahulepingu kehtivusele.

3. Üleminekuperioodil teostavad Eestis kõrgemat seadusandlikku võimu Eesti Vabariigi Ülemnõukogu ja täitev-korraldavat võimu Eesti Vabariigi Valitsus. Omavalitsusüksuste võimuorganiteks on vastavad volikogud. Eesti Vabariigi Ülemnõukogul on õigus kehtestada vajaduse korral vabariigis  eriolukord.

4. Kõik seni Eesti territooriumil toimivad normatiivaktid kehtivad kuni Eesti Vabariigi Ülemnõukogu või Eesti Vabariigi Valitsus neid ei tühista, ei muuda või kui nad ei ole vastuolus käesoleva seadusega või järgnevate Eesti Vabariigi normatiivaktidega.

5. Õigusemõistmist Eestis teostavad NSV Liidu kohtuvõimust lahutatud ja sõltumatud Eesti kohtud, kes juhinduvad õigusemõistmisel käesoleva seaduse 4. paragrahvist.

Eesti kohtute poolt süüdimõistetud Eesti alalised elanikud kannavad karistust üksnes Eesti Vabariigi territooriumil.

6. Majandusvaidlusi ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide vahel lahendab Eesti Vabariigi Riiklik Arbitraaž.

7. Eesti Vabariigi prokuröri kinnitab ametisse Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Ülemnõukogu esimehe ettepanekul.

Maakondade ja linnade prokurörid nimetab ametisse Eesti Vabariigi prokurör ja kinnitab Eesti Vabariigi Ülemnõukogu.

8. Eesti Vabariik tagab Eesti Vabariigi kõigi elanike rahvusvahelistest üldtunnustatud normidest tulenevad sotsiaalsed, majanduslikud ja kultuurialased õigused ja poliitilised vabadused.

Eesti Vabariigi elanike poliitilised õigused ja vabadused määratakse eraldi aktiga kooskõlas rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud põhimõtetega.

NSV Liidu sõjaväelaste ja nende perekonnaliikmete seisund Eestis määratakse Eesti Vabariigi ja NSV Liiduga sõlmitavate kokkulepetega.

Eestist ümber asuda soovivate NSV Liidu kodanike ümberasumise tagatised määratakse Eesti Vabariigi ja NSV Liidu või vastava liiduvabariigiga või iseseisva riigiga sõlmitavate kokkulepetega.

9. Eesti Vabariik tagab kõigile elanikele usuvabaduse, sealjuures vabaduse tunnistada oma usku, saada ja anda usuõpetust, kuuluda kirikusse või usuorganisatsiooni ja täita selle tavasid.

10. Kõik Eesti Vabariigis tegutsevad riigiorganid, ettevõtted, asutused, organisatsioonid ning üksikisikud on kohustatud täitma Eestis käesoleva seaduse alusel kehtivaid seadusi ja teisi normatiivakte.

11. Käesolev seadus jõustub vastuvõtmise hetkest.

    Der Vorsitzende des Präsidiums des Obersten Rates der Republik Estland
    A. Rüütel

    Tallinn, 16. Mai 1990


Quelle: Meissner, Die Baltischen Nationen, Markus Verlag Köln, 1991
© 21. Juli 2007


Home           Zurück          Top