Der Oberste Rat der Estnischen Republik beschließt

 

Beschluß über die Beziehungen zwischen der Republik Estland und der UdSSR

Eesti Vabariigi ja NSV Liidu suhete kohta

 

vom 7. August 1990

 

Lähtudes sellest, et Eesti Riigivolikogu 1940. aasta 22. juuli õigustühise otsuse “Deklaratsioonist Eesti astumise kohta NSV Liidu koosseisu” alusel vastuvõetud NSV Liidu seadus 6. augustist 1940 “Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi vastuvõtmise kohta Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liitu” ei seo Eesti Vabariiki;

tunnistades, dass die Verfassung aufgehört hat , die staatlichen und rechtlichen Beziehungen in Estland zu regulieren;

kinnitades, et vastavalt Eesti NSV Ülemnõukogu 30. märtsi 1990 otsusele “Eesti riiklikust staatusest” ei saa suhete reguleerimisel NSV Liiduga olla aluseks NSV Liidu konstitutsioon ega muud hilisemad NSV Liidu seadused, Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsustab:

1. Võtta lähtealuseks läbirääkimistel Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liiduga Eesti ja Venemaa rahuleping 2. veebruarit 1920 ning teised kehtivad lepingud, mis on sõlmitud NSV Liiduga enne 16.
juunit 1940, aga samuti Eesti NSV Ülemnõukogu otsused 12. novembrist 1989 “Ajaloolis-õiguslikust hinnangust Eestis 1940. aastal toimunud sündmuste kohta”; 23. veebruarist 1990 “Ettevalmistustest Eesti riiklikuks iseseisvumiseks”; 30. märtsist 1990 “Eesti riiklikust staatusest” ja 16. maist 1990 “Eesti Vabariigi Ülemnõukogu tegevusprogrammist üleminekuperioodil Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamiseni ja valitsemise ajutisest korrast”.

2. Kiita heaks Balti riikide koostöö oma riikliku iseseisvuse täielikuks faktiliseks taastamiseks, lähtudes Balti Riikide Nõukogu 27. juuli 1990. a. avalduses väljendatud põhimõtetest. 

3. Tunnistada kehtivuse kaotanuks Eesti NSV Ülemnõukogu 16. novembri 1988 resolutsioon “Liidulepingust”.

4. Määrata Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsusega delegatsioon läbirääkimisteks NSV Liiduga ning tema volitused.

5. Tunnistada NSV Liidu relvajõudude viibimine Eesti Vabariigi territooriumil Eesti Vabariigi suveräänsust rikkuvaks ja rahvusvahelise õigusega vastuolus olevaks, sest nende staatus ei ole määratletud Eesti Vabariigi ja NSV Liidu vaheliste lepingutega.

    Der Vorsitzende des Präsidiums des Obersten Sowjets der Estnischen SSR
    A. Rüütel

    Der Sekretär des Präsidiums des Obersten Sowjets der Estnischen SSR
    V. Vaht

    Tallinn, 7. August 1990


Quelle: riigi teataja Nr. 5 Art. 64
http://www.vnl.ee/pressiteated.php?id=2474
© 21. Juli 2007


Home           Zurück          Top